Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przesłała informacje dotyczące przedłużenia do 29 listopada 2020 roku zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy przez młodocianych pracowników wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zatrudnienia w okresie pandemii COVID-19.


Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu


NO-IV-35/20

Poznań, dnia 5 listopada 2020 r.

                                                                                    Starsi Cechów
                                                                                    Dyrektorzy/Kierownicy Biur Cechów
                                                                                    zrzeszonych w WIR w Poznaniu
                                                                                    Pełnomocnicy Izby w regionie


W związku z wprowadzeniem w dniu 4 listopada 2020 r. dodatkowych obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu poniżej przesyła szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników w obecnej sytuacji.
Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Powyższe zwolnienie dotyczy wszystkich młodocianych pracowników – zarówno tych, którzy są w wieku pomiędzy 15 a 18 r.ż., jak i tych, którzy ukończyli już 18 lat. Wynika to z faktu, iż rozpoczęli naukę na zasadach młodocianego pracownika i na tych zasadach ją kończą.
Powyższe uregulowania zgodnie z art. 15f ust.1a przedmiotowej ustawy nie dotyczą młodocianych pracowników, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie, z wyjątkiem sytuacji gdy u pracodawców tych młodocianych wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Informujemy również, iż nie ma możliwości wyrażenia zgody na realizację praktycznej nauki zawodu u pracodawcy na podstawie oświadczenia, które złożyłby młodociany pracownik i jego rodzice w tej sprawie. Wprowadzone przez rząd obostrzenia są w tym zakresie jednoznaczne i nie przewidują żadnych wyjątków.
Informujemy również, iż w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, o którym piszemy wyżej pracodawca może, ale nie musi wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy. Zalecamy jednak promowanie formy wypłacania wynagrodzeń, a rezygnację z tego tylko w szczególnie trudnych i uzasadnionych przypadkach pracodawcy związanych z COVID-19. Zgodnie bowiem z art. 15 f cytowanej wyżej Ustawy pracodawca, który wypłaci wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację z OHP, będzie mógł skorzystać z refundacji wypłaconego młodocianemu wynagrodzenia.
Powyższa informacja opracowana została w oparciu o art.15f ustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19 (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1842), rozporządzenie MEN z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19 oraz wyjaśnień ZRP w Warszawie w tej sprawie zawartych w mailu z dnia 4 listopada 2020 r.

 

Z poważaniem
Dyrektor Izby
Tomasz Wika