W dniu 4 września 2017 r. zawarto porozumienie o współpracy między jednostką wojskową nr 4430 w Śremie reprezentowaną przez dowódcę jednostki ppłk. Zbigniewa Roszaka a Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie reprezentowanym przed dyrektora mgr inż. Jana Boruckiego.

Współpraca odbywać się będzie w celu

 - wychowania patriotycznego i edukacji pro obronnej młodzieży szkoły,

- upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć jednostki wojskowej i szkoły,

- upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej,

- w celu zapoznania uczniów ze specyfiką służby w wojskach lądowych,

- zapoznania uczniów ze statusem prawnym żołnierza zawodowego i inne.

ZDJĘCIA