DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II w JUTROSINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SEKRETARZ SZKOŁY DO SPRAW ORGANIZACYJNO-KADROWYCH


Początek zatrudnienia: 02.11.2021 r.

Sekretarzem szkoły może być osoba, która:

1. Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była karana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
4) posiada wykształcenie średnie ( najlepiej o profilu administracyjnym ) i co najmniej pięcioletni staż pracy ( najlepiej na podobnym stanowisku ),
5) cechuje ją kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
2) znajomość przepisów prawa oświatowego i KPA,
3) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, SIO oraz obsługi programów SIOEPKZ, e-DZIENNIK, EGZAMIN MATURALNY, WYPOSAŻENIE i inne.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji,
2) rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
3) przyjmowanie faxów, telefonów, informacji e-mail i przekazywanie ich do zainteresowanych osób,
4) obsługa interesantów, udzielanie informacji,
5) kontrolowanie terminowości załatwianych spraw,
6) zamawianie druków szkolnych,
7) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania: świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, i innych,
8) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych,
9) sprawowanie funkcji opiekuna składnicy akt ( archiwum szkolne ),
10) prowadzenie księgi uczniów oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów ( przyjęcie do szkoły, przeniesienia i inne ),
11) wydawanie legitymacji szkolnych oraz zaświadczeń szkolnych,
12) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw szkolnych,
13) prowadzenie ewidencji i dokumentacji wycieczek szkolnych,
14) prowadzenie dokumentacji wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
15) obsługa organizacyjna rekrutacji uczniów,
16) prowadzenie spraw dot. ubezpieczeń uczniów,
17) pomoc w organizacji egzaminów ( egzamin maturalny, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, poprawkowy, klasyfikacyjny ),
18) ewidencjonowanie i zabezpieczenie dokumentacji uczniowskiej,
19) załatwianie bieżących spraw uczniowskich,
20) organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
21) przygotowanie dokumentacji z tytułu nagród jubileuszowych, awansów, nagród dyrektora,
22) rejestr nieobecności w pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
23) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej,
24) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
25) sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych,
26) sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
27) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
28) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
29) prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej,
30) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
31) prowadzenie dokumentacji ZFŚS,
32) prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansów zawodowych nauczycieli,
33) prowadzenie rejestrów RODO,
34) sporządzanie dokumentacji płacowej ,
35) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
36) rejestrowanie faktur przychodzących
37) wystawianie faktur kontrahentom
38) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję szkoły.
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wykształcenie zawodowe ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, ul. Wrocławska 39, 63-930 Jutrosin w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie – sekretarza szkoły” do dnia 15 października 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły – nr telefonu 65-547-12-12.