Organizacja zajęć w szkole
Ogólne zasady:
Dystans
 minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja
 przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena
 częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka
 w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie
 przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.


Więcej informacji w pliku:  Wytyczne