STATUT

 

 

 

Zespołu Szkół

 

im. Jana Pawła II

 

w Jutrosinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut opracowano na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

 4. Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);

 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532);

 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);

 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

 12. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

 13. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);

 14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);

 15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 z późn. zm.);

 16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r. 1248);

 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214);

 18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170);

 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1323 z późn. zm.);

 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r. poz. 673).

 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1663).

 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r. poz. 857).

 

 

 

§ 1

 

 

 

Nazwa szkoły:

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie - Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Branżowa I Stopnia z dotychczasowymi oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą

 

w Jutrosinie ul. Wrocławska 39, zwana dalej szkołą.

 

 

 

§ 2

 

 

 

1. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej

 

i przedstawicieli rodziców i uczniów.

 

2. Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej.

 

 

 

§ 3

 

 

 

1. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

 

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy

 

ZS im. Jana Pawła II ”.

 

 

 

Inne informacje o szkole

 

§ 4

 

 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Jutrosin sprawując nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

2. W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie wchodzą:

 

1) liceum ogólnokształcące;

 

2) szkoła branżowa I stopnia z dotychczasowymi oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej

 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty

 

4. Czas trwania cyklu kształcenia, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, wynosi:

 

1) dla liceum ogólnokształcącego - trzy lata;

 

2) dla szkoły branżowej I stopnia z dotychczasowymi oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej - trzy lata.

 

5. Szkoła wydaje uczniom świadectwa promocyjne, a absolwentom liceum ogólnokształcącego świadectwa ukończenia szkoły, które upoważniają do kontynuowania nauki w szkołach policealnych.

 

6. Absolwentom zasadniczej szkoły zawodowej wydaje się świadectwa ukończenia szkoły, które upoważniają do kontynuowania nauki w szkołach średnich

 

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w klasach wielozawodowych.

 

9. Liceum Ogólnokształcące kształci w profilu ogólnym.

 

10. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 5

 

 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

 2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;

 3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów oraz realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

 4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły oraz zapewnia bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

 5. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

 6. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę dostępności;

 7. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

 8. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

 9. Realizuje ramowy plan nauczania;

 10. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

1a. Celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, przygotowanie do egzaminów maturalnych i ukształtowanie kompetencji oczekiwanych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych.

 

1b. Liceum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

2. Sposób wykonywania zadań liceum uwzględnienia wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wewnętrznego.

 

3. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

 

 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

 1. Szkoła umożliwia uczniom otrzymanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

 1. Szkoła, w miarę potrzeb, organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.

 

 1. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań, realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym terminie.

 

 

 

§ 7

 

 

 

Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

 2. Sprawuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć poza terenem szkoły oraz podczas wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami;

 3. W szkole pełnią dyżury nauczyciele w czasie każdej przerwy zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonych przez dyrektora szkoły i zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.

 

 

 

§ 8

 

 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawcy i jej skuteczności, pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.

 

3. W przypadku niewłaściwego wypełniania swoich obowiązków przez nauczyciela wychowawcę, rodzice mają prawo wnioskować do dyrektora o zmianę wychowawcy. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozpatrzenia sprawy w możliwie najkrótszym terminie i pisemnego powiadomienia rodziców o wyniku pracy i sposobie załatwienia sprawy.

 

 

 

Organy szkoły

 

§ 9

 

 

 

1. Organami szkoły są:

 

1) Dyrektor szkoły;

 

2) Rada pedagogiczna;

 

3) Rada rodziców;

 

4) Samorząd uczniowski.

 

2. Kompetencje dyrektora szkoły:

 

 1. ustala przedmioty w zakresie rozszerzonym, spośród których wybiera od 2 do 4 przedmiotów, po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego;

 2. ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:

 

 1. poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu zajęć kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą,

 2. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

 3. zajęć religii lub etyki,

 4. zajęć wychowania do życia w rodzinie,

 

3) ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem Art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

4) może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

5) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

6) sprawuje nadzór pedagogiczny;

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

8) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

9) tworzy warunki do rozwijania samorządowej i samodzielnej pracy uczniów i nauczycieli;

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie oraz za majątek szkoły;

11) sporządza ramowy plan pracy szkoły i arkusze organizacyjne;

12) przeprowadza rekrutację do klas pierwszych;

13) decyduje o profilach nauczania, zezwala na nauczanie indywidualne i organizuje jego proces;

14) organizuje działalność rady rodziców pierwszej kadencji, może brać udział w jej zebraniach z głosem doradczym;

15) przygotowuje zebrania rady pedagogicznej i im przewodniczy, realizuje jej uchwały;

16) przedstawia do zaopiniowania wnioski w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla wszystkich pracowników;

17) współpracuje ze wszystkimi organami szkoły;

18) decyduje o sprawach kadrowych i urlopowaniu pracowników;

19) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

20) powołuje wicedyrektora szkoły;

21) rozstrzyga sprawy sporne między organami szkoły;

22) dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim;

23) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

24) odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

25) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

26)dyrektor może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;

27)organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

28) współpracuje z osobami/instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 

2a. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 

3. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 

 1. stanowiące:

 

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców (planu wychowawczego i planu profilaktyki szkoły oraz planu finansowego),

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym,

 6. podejmuje decyzje, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu,

 7. wskazywanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego zawodowego do potrzeb i możliwości absolwentów lub uczniów, którzy korzystali z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego lub zawodowego, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora Komisji Centralnej;

 8. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły,

 9. opracowuje projekt statutu szkoły i zgłasza zmiany do statutu.

 

4. Opiniodawcze:

 

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 2. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień (z wyjątkiem nagrody dyrektora);

 4. projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

 5. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

 6. opiniuje zestaw przedmiotów realizowanych w szkole w zakresie rozszerzonym;

 7. opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.

 

5. Rada pedagogiczna ponadto:

 

 1. przygotowuje projekt statutu szkoły;

 2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska, dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;

 3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole;

 4. opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;

 5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły, występuje do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;

 7. (uchylony)

 8. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkół.

 

6. Kompetencje rady rodziców:

 

 1. uchwala regulamin swojej działalności;

 2. może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

 3. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub w wychowania szkoły;

 5. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

 6. wspomaga działalność statutową szkoły, może gromadzić środki z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, decyduje o ich wydatkowaniu;

 7. typuje przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;

 8. wyraża opinie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny na temat pracy szkoły;

 9. opiniuje pracę nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły w związku z awansem zawodowym nauczyciela;

 10. Rada rodziców wybierana jest według trybu przeprowadzania pierwszych wyborów do nowej rady rodziców;

 11. Wybory do nowych Rad Rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 31 października bieżącego roku szkolnego;

 12. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad oddziałowych, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

7. Kompetencje samorządu uczniowskiego:

 

 1. samorząd może przedkładać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

 7. prawo opiniowania skreślenia ucznia z listy uczniów.

 

 

 

§ 10

 

 

 

W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10a

 

Zasady współpracy szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

 

 

 

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.

 

2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.

 

3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

 

4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

 

 1. z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;

 2. decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.

 

5. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

 

6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

 

7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

 

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:

 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,

 

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.

 

2) konflikt dyrektor – rada rodziców:

 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,

 

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.

 

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:

 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.

 

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

 

 

 

Organizacja szkoły

 

§ 11

 

 

 

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

§ 12

 

 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 21 kwietnia każdego roku, na podstawie planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 29 maja danego roku po uprzednim ich przedłożeniu wraz z wykazem kadry pedagogicznej uwzględniającym poziom wykształcenia i określone kwalifikacje do planowanego prowadzenia poszczególnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz szkolnym planem nauczania na poszczególne etapy edukacyjne.

 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

 

3) dla poszczególnych oddziałów:

 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

 

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

 

8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

§ 13

 

 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy, w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów.

 

 

 

§ 14

 

 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

 

§ 15

 

 

 

1. Podstawowymi formami pracy szkoły są:

 

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

 2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

 

 

§ 16

 

 

 

 1. Podział na grupy dokonywany jest zgodnie z odrębnymi przepisami MEN.

 2. W przypadkach uzasadnionych brakami w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, dopuszcza się możliwość podziału na grupy, także na zajęciach z języka polskiego i matematyki w zasadniczej szkole zawodowej.

 

 

 

§ 17

 

 

 

1. Zajęcia fakultatywne w liceum ogólnokształcącym mogą być prowadzone w formie wycieczek, wyjazdów (np. szkoły zimowe) oraz poza systemem klasowo – lekcyjnym.

 

2. Czas trwania zajęć ustalonych w ust.1 ustala się zgodnie z § 16 ust. 2.

 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 organizowane są przez szkołę w ramach posiadanych środków finansowych.

 

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły, uzależniona jest od posiadanych środków finansowych w budżecie szkoły.

 

5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, liczby uczniów nie określa się.

 

6. Dyrektor liceum w porozumieniu z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 

 

 

§ 18

 

 

 

W zasadniczej szkole zawodowej zajęcia praktyczne realizowane są w warsztatach rzemieślniczych lub innych uprawnionych do tego celu placówkach.

 

 

 

§ 18a

 

Praktyczna nauka zawodu

 

 

 

 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę w formie zajęć praktycznych.

 2. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie:

 

 1. Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą;

 2. Umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły, a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

 

3. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia- również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

5. W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego zawodu, zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia mogą być organizowane także w okresie ferii letnich.

6. W przypadku organizowania praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia w okresie ferii letnich na podstawie umowy, o której mowa w ust, 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki lub zajęcia.

7. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku przez dyrektora.

8. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, pracodawca, w sposób określony w umowie, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania, o którym mowa w ust. 7, w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

9. Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia nie może być niższa niż minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego praktycznego określona dla Szkoły Branżowej I Stopnia oraz dotychczasowych oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w przepisach wydanych na podstawie ustawy – Prawo oświatowe.

10. Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu w szkole określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

 

 

§ 19

 

 

 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a uczelnią wyższą.

 

 

 

§ 19a

 

Organizacja wolontariatu

 

 

 

    1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.

    2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.

    3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.

    4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.

 

 

 

§ 19b

 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej

 

 

 

    1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
     i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

    2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

    3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.

    4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.

    5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę możliwości.

    6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach wewnętrznych szkoły.

 

 

 

§ 20

 

 

 

Szkoła zapewnia uczniom możliwości oraz higieniczne warunki wypicia gorącego napoju w klasie.

 

 

 

§ 21

 

 

 

Uczniowie, którzy nie uzyskali promocji do klasy wyższej, mogą powtarzać klasę.

 

 

 

§ 22

 

 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

 

1a. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

 

1b. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela.

 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, rodzice i inne osoby na ogólnych zasadach.

 

2a. Zasady współpracy biblioteki z:

 

1) uczniami:

 

a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,

 

b) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,

 

c) informowanie o zbiorach, doradzanie,

 

d) prowadzenie lekcji bibliotecznych i tematycznych zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w bibliotece,

 

e) poznawanie zasad korzystania ze słowników, encyklopedii, tworzenie bibliografii

 

i zestawień tematycznych’

 

f) pomaganie uczniom w poszukiwaniu potrzebnych informacji, lektur i pozycji książkowych,

 

g) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;

 

2) nauczycielami:

 

a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,

 

b) konsultowanie tematyki i terminów lekcji bibliotecznych,

 

c) informowanie o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego,

 

d) rozpoznawanie potrzeb nauczycieli poprzez rozmowy indywidualne i ankiety,

 

e) informowanie o nowych zbiorach w bibliotece;

 

3) rodzicami:

 

a) udostępnianie zbiorów do domu i w czytelni,

 

b) rozpoznawanie potrzeb w trakcie odwiedzin w bibliotece,

 

c) informowanie o lekturach szkolnych, nowościach wydawniczych, wydawnictwach psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych,

 

d) nieodpłatne przyjmowanie książek z prywatnych zbiorów do księgozbioru szkolnego;

 

4) innymi bibliotekami:

 

a) korzystanie z ofert, wymiana informacji i współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć (konkursy, warsztaty, wykłady i in.),

 

b) uzupełnianie zasobów księgozbioru o brakujące pozycje na zasadach wypożyczania międzybibliotecznego.

 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

 

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów;

 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

 

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu

 

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy między innymi:

 

 1. opracowanie i gromadzenie zbiorów;

 2. udostępnianie zbiorów uczniom i innym osobom;

 3. popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów i rodziców;

 4. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo – informacyjnego;

 5. dbałość o majątek biblioteki szkolnej.

 6. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;

 7. informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach (nowościach wydawniczych);

 8. prowadzenie różnych form informacji o książkach (pogadanki, lekcje biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi);

 9. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników;

 

10) organizacja różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. poprzez:

 

a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

 

b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów oraz spotkań z autorami,

 

c) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy;

 

11) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji i księgozbioru;

 

12) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

 

5a. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły.

 

5b. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich kompetencji.

 

6. Zadania biblioteki szkolnej spełnia biblioteka publiczna.

 

 

 

 

 

§ 23

 

 

 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

 

1) sale dydaktyczne;

 

2) salę gimnastyczną wraz z zapleczem;

 

3) boisko sportowe;

 

4) pomieszczenia biurowe;

 

5) szatnie;

 

6) pomieszczenia magazynowe;

 

7) świetlicę;

 

8) boisko szkolne;

 

9) bibliotekę i czytelnię.

 

 

 

§ 23a

 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

 

 

 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz wywiadówki.

 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.

 

4. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole;

 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

 

a) na wywiadówkach,

 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,

 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

 

5. (uchylony)

 

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 24

 

 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 25

 

 

 

  1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele na następujących stanowiskach: nauczyciel języka polskiego, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel matematyki, nauczyciel fizyki i astronomii, nauczyciel chemii, nauczyciel biologii, nauczyciel historii, nauczyciel geografii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel religii, nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wiedzy o kulturze, nauczyciel przysposobienia obronnego, nauczyciel przedsiębiorczości.

  2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  3. Nauczyciel obowiązany jest:

 

 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły; dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

 3. dążyć do pełni własnego rozwoju;

 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 5. dbać o kształtowanie u uczniów praw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

3a. Nauczyciele mają ponadto obowiązek:

 

1) stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętego programu;

 

2) jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów oraz zasad oceniania ich pracy;

 

3) jasnego sformułowania możliwości poprawy ocen bieżących, śródrocznych i rocznych;

 

4) dokonywania regularnych wpisów do dziennika ocen uczniów, obecności na lekcjach i innych informacji;

 

5) uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami i w uroczystościach szkolnych;

 

6) współpracy między przedmiotowej w ramach wdrażanej zasady interdyscyplinarności realizowania metod pracy zespołowej uzgodnionej na Radach Pedagogicznych

 

7) współpracy z innymi nauczycielami (w tym psychologiem) w celu udoskonalania metod nauczania i wspierania rozwoju osobistego uczniów;

 

8) uczestnictwa w szkoleniach organizowanych dla Rady Pedagogicznej w celu skuteczniejszej pracy z uczniami dysfunkcyjnymi;

 

9) respektowania praw ucznia;

 

10) natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

 

11) zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły;

 

12) niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora Szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.

 

4. Nauczyciel powinien ponadto dbać o:

 

 1. życie i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów;

 2. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

 3. pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny powierzony jego opiece;

 4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

 5. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz rozpoznawanie potrzeb uczniów.

 

 

 

§ 26

 

 

 

1. Nauczyciel danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzą zespół przedmiotowy.

 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

 

 1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

 

1a) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

 

1b) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów Liceum oraz materiałów ćwiczeniowych;

 

1c) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;

 

 1. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

 2. opracowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

 3. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

 4. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

 5. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawa oświatowego;

 6. Zespół może przedstawić Dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

 

a) do danego języka obcego nowożytnego w danym oddziale klasy, biorąc pod uwagę poziomy nauczania tych języków,

 

b) do danych zajęć edukacyjnych w danym oddziale klasy, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy i rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

 

c) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym,

 

d) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 

§ 27

 

 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w ust.1:

 

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

 2. planuje i organizuje wspólnie z ich rodzicami:

 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

 

3. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to szczególnie uzdolnionych i mających różne trudności i niepowodzenia).

 

4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;

 2. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;

 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

 

 

 

§ 27a

 

Kształcenie specjalne

 

 

 

1. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub

 

2. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 1 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego , można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów.

 

3. (uchylony)

 

 

 

§ 28

 

 

 

Obowiązki pedagoga szkolnego:

 

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 2. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;

 5. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;

 6. planowanie i koordynowanie działań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunków kształcenia i zawodu;

 7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 8. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 9. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 10. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 11. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

§ 29

 

 

 

 1. Zakresy zadań pracowników niepedagogicznych określa dyrektor szkoły.

 2. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania zasad bhp w szkole, które zawarte są w odrębnym dokumencie.

 

 

 

Uczniowie szkoły

 

§ 30

 

Szkoła prowadzi rekrutację do klas pierwszych:

 

 1. liceum ogólnokształcącego na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych oraz na podstawie średniej oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum i innych osiągnięć kandydatów - wg. wewnątrzszkolnych zasad rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej na podstawie właściwego zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;

 2. szkoły branżowej I stopnia na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie przez kandydata aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy w zawodzie oraz aktualne zaświadczenie z zakładu pracy dot. podpisania umowy.

 

 

 

§ 31

 

 

 

Do dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16 roku życia, po ukończeniu dotychczasowego gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

 

§ 31a

 

(uchylony)

 

 

 

§ 31b

 

(uchylony)

 

 

 

§ 31c

 

Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy

 

 

 

 1. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjmowany do publicznego liceum ogólnokształcącego- na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami,

 2. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w razie potrzeby, w obecności nauczyciela lub nauczycieli.

 4. (uchylony)

 

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników

 

§ 32

 

 

 

 1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.

 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

 4. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów.

 5. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy przedmiotu i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli;

 

 1. stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego;

 2. zawiera:

 

 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

 3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

 4. opis założonych osiągnięć ucznia, w przypadku programu uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

 5. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

 

3) Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

 

6. Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii;

 

 1. nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub

 2. konsultanta lub doradcy metodycznego, lub

 3. zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

 

7. Opinia, o której mowa w ust. 6, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

 

8. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

 

 

 

§ 33

 

 

 

1. Uczeń ma prawo do:

 

 1. informacji na temat swoich praw i informacji dotyczących instytucji, do których może się zwrócić w przypadku nieprzestrzegania praw;

 2. otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzji;

 3. zapoznawania się z programem nauczania z poszczególnych przedmiotów, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

 4. znajomości kryteriów oceniania;

 5. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 6. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz poszanowanie jego godności;

 7. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 8. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

 9. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

 10. rozwijania zdolności, zainteresowań, talentów;

 11. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

 12. pomocy w przypadku trudności w nauce;

 13. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych;

 14. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

 15. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

 16. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach szkolnych, uroczystościach;

 17. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach;

 18. powiadamiania przez nauczyciela z wyprzedzeniem - zgodnie z zapisem statutowym- o terminie i zakresie pracy klasowej;

 19. wyrażania życzenia w formie dobrowolnego oświadczenia pisemnego o uczestniczeniu w zajęciach religii. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni o złożeniu oświadczenia decydują rodzice ucznia. Jeżeli uczeń jest pełnoletni o złożeniu w/w oświadczenia decyduje samodzielnie;

 20. wyrażania życzenia w formie dobrowolnego oświadczenia pisemnego o nieuczestniczeniu w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni o złożeniu oświadczenia decydują rodzice ucznia. Jeżeli uczeń jest pełnoletni o złożeniu w/w oświadczenia decyduje samodzielnie;

 21. sfotografowania swojej pracy maturalnej.

 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

 

 1. przygotowania do zajęć – uczeń przychodzi na zajęcia przygotowany. Szczegółowy sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia przedstawia nauczyciel przedmiotu na pierwszych zajęciach edukacyjnych. Uczeń zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Musi być na bieżąco przygotowany z trzech ostatnich tematów lekcyjnych, które mogą podlegać sprawdzeniu bez wcześniejszego zapowiedzenia przez nauczyciela. Uczeń swoim zachowaniem nie może przeszkadzać w nauce pozostałym uczniom ani w pracy nauczycielowi, musi zachowywać kulturę dyskusji, odnosić się z szacunkiem do wypowiedzi innych uczniów;

 2. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach – jeżeli jest to możliwe nauczyciel wychowawca powinien być poinformowany o nieobecności na zajęciach przed wystąpieniem tego faktu np. planowane uzasadnione wyjazdy lub zdarzenia domowe, lub drogą telefoniczną w trakcie ich zaistnienia. Natomiast na piśmie usprawiedliwienia winny być dostarczone natychmiast po powrocie do szkoły nie później jednak niż po upływie jednego tygodnia. Usprawiedliwienia nieobecności uczniów pełnoletnich może dokonywać sam uczeń, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu tej formy usprawiedliwień wychowawcy z rodzicami lub prawnymi jego opiekunami;

 3. schludnego wyglądu i noszenia odpowiedniego stroju – zakazuje się noszenia przez chłopców kolczyków, ekstrawaganckich fryzur, tatuaży. Zakazuje się noszenia przez dziewczęta ubiorów wydekoltowanych, obnażających pas i biodra. Stroje szkolne muszą zapewniać zachowanie zdrowia ucznia oraz muszą być etycznie nienaganne;

 4. używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych – dopuszcza się na terenie szkoły używanie telefonów komórkowych z wyjątkiem zajęć edukacyjnych. Uczeń przed wejściem na salę lekcyjną musi wyłączyć telefon oraz inne urządzenia elektroniczne. Uczeń nie stosujący się do powyższych zasad nie będzie mógł przynosić do szkoły w/w urządzeń. Uczeń przynoszący do szkoły te urządzenia ponosi pełną za nieodpowiedzialność;

 5. pilnowania własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe;

 6. starań o uzyskiwanie jak najlepszej oceny własnego zachowania;

 7. przestrzegania zarządzeń dyrektora;

 8. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:

 

 1. obwiązuje się ucznia do stosowania właściwych form grzecznościowych, kultury słowa i właściwej postawy zarówno na terenie szkoły jak i poza nią,

 2. uczeń musi być otwarty na uwagi swoich nauczycieli i innych pracowników szkoły, które mają na celu wyeliminowanie złych postaw i słów wcześniej utrwalonych,

 3. zachowanie ucznia musi być nacechowane odpowiedzialnością za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

 4. musi być zachowana zasada dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

 

 1. poszanowania mienia szkoły i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenie tego mienia.

 

3. Nagrody:

 

 1. pochwała wobec klasy;

 2. wyróżnienie na apelu szkolnym;

 3. nagrody książkowe i dyplomy;

 4. listy pochwalne do rodziców;

 5. świadectwo z wyróżnieniem;

 6. wyjazd na wycieczkę.

 

4. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 

 1. bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie i wzorowe zachowanie;

 2. aktywną pracę społeczną;

 3. wybitne osiągnięcia w konkursach.

 

4a. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

5. Kary:

 

Należy stosować w stosunku do uczniów wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą skutku, a ponadto istnieje uzasadniona podstawa do przewidywania, że zastosowanie kary przyczyni się do osiągnięcia określonego celu wychowawczego.

 

 1. upomnienie nauczyciela i wychowawcy;

 2. udzielenie upomnienie na apelu przez Samorząd Uczniowski;

 3. nagana dyrektora szkoły;

 4. przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy;

 5. po wykorzystaniu kar wymienionych wyżej przeniesienia do innej szkoły – karze tej podlega również uczeń, któremu udowodniono kradzieże, handel narkotykami lub inne naganne zachowanie niezgodne z obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły.

 

6. Uczeń może zostać ukarany za:

 

 1. stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej;

 2. dewastowanie mienia szkolnego lub prywatnego innej osoby;

 3. kradzież lub inne przestępstwa;

 4. nieprzestrzeganie obowiązków określonych w Statucie Szkoły;

 5. w przypadku popełnienia przez ucznia czynów noszących znamiona przestępstwa szkoła powiadamia policję lub sąd. O podjętym działaniu niezwłocznie powiadamiani są rodzice;

 6. skreślenie ucznia z listy uczniów, może nastąpić w następujących przypadkach:

 

 1. przychodzenia do szkoły ucznia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod jego wpływem albo wprowadzenie się w taki stan w czasie pobytu w szkole,

 2. przychodzenie do szkoły w stanie wskazującym na spożycie leków psychotropowych lub innych środków odurzających lub wprowadzenie się w taki stan na terenie szkoły,

 3. w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego statutu, a uprzednio zastosowane środki wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku,

 4. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,

 5. notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym;

 

7)Skreślenie ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, może nastąpić tylko w drodze decyzji Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i samorządu Uczniowskiego;

 1. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary, od której uczeń lub rodzic może odwołać się do organu nadzorującego w stosunku do organu udzielającego kary.

 

7. Tryb odwoławczy:

 

 1. W przypadku naruszenia prawa ucznia, pełnoletni uczeń lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia mogą złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły (za pośrednictwem wychowawcy) w ciągu trzech dni do faktu naruszenia prawa. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od złożenia pisemnej skargi podejmuje decyzję;

 2. W przypadku kary wymierzonej przez wychowawcę klasy, uczeń pełnoletni lub prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego mogą w ciągu siedmiu dni od nałożenia kary odwołać się do Dyrektora Szkoły. Dyrektor w ciągu 14 dni od wpłynięcia odwołania podejmuje decyzję;

 3. W przypadku kary - skreślenia ucznia z listy uczniów - przysługuje prawo odwołania się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

§ 34

 

 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 

 

 

§ 35

 

 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;

 

2a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

 

 1. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 2. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

 3. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 4. wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

 5. kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu.

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;

 2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 47;

 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej, według skali, o której mowa w §44,ust.1;

 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania ocen wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

 

§ 36

 

 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 3. (uchylony)

 

3. Sposób informowania rodziców (prawnych opiekunów) o treściach zawartych w ust. 1,2 § 36. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły szczegółowo zapoznaje wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów, z wewnątrzszkolnym ocenianiem. Natomiast nauczyciele uczący poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zapoznają uczniów na pierwszych zajęciach z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania. Z przedmiotowym systemem oceniania rodzice uczniów (prawni opiekunowie) zapoznawani są przez uczniów. Natomiast każdemu zainteresowanemu rodzicowi (prawnemu opiekunowi), który przybył do szkoły udostępniany jest na Jego prośbę statut szkoły wraz z wewnątrzszkolnym ocenianiem oraz przedmiotowym systemy oceniania.

 

4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

 

 

§ 37

 

 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

 

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

 

§ 38

 

 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymogom.

 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

 

2a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 

 

§ 39

 

 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

 

 

§ 40

 

 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

 

1a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

1b. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

 

 

§ 41

 

 

 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na postawie tego orzeczenia.

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

 

 

§ 42

 

 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2. Klasyfikację śródroczną ucznia przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie zimowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany terminu przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej np. z tytułu terminu ferii zimowych, gdy te zaplanowane są na drugą połowę lutego.

 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacje te nauczyciele przekazują w formie pisemnej, która zwrotnie jest potwierdzana podpisem rodziców (prawnych opiekunów).

 

5. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniu rady pedagogicznej. Informację tą

 

nauczyciele przekazują w formie pisemnej, która zwrotnie jest potwierdzana podpisem rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

 

§ 43

 

 

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

 

 

§ 44

 

 

 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 

1) stopień celujący - 6

 

2) stopień bardzo dobry - 5

 

3) stopień dobry - 4

 

4) stopień dostateczny - 3

 

5) stopień dopuszczający - 2

 

6) stopień niedostateczny – 1

 

1a. Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

 

2. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, w rozwiązywaniu problemów praktycznych lub teoretycznych proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania o najwyższym stopniu trudności.

 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;

 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy praktyczne i teoretyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w typowych sytuacjach, jednak ma problemy z rozwiązywaniem zadań o najwyższym stopniu trudności.

 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. opanował wiedzę i umiejętności pozwalające na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych;

 2. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania.

 

5. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

 1. opanował podstawowe treści programowe umożliwiające postępy w dalszym nabywaniu umiejętności i wiadomości z zakresu danych zajęć edukacyjnych;

 2. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności.

 

6. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

 2. rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

 

7. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

 1. nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych;

 2. nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności.

 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

 

§ 45

 

 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 7. okazywanie szacunku innym osobom;

 8. udział ucznia w wolontariacie.

 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 

1) wzorowe;

 

2) bardzo dobre;

 

3) dobre;

 

4) poprawne;

 

5) nieodpowiednie;

 

6) naganne.

 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni specjalistycznej.

 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 

 

§ 46

 

 

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości stworzy szansę uzupełnienia braków.

 

 

 

§ 47

 

 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 

 1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

7. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia (z pominięciem przypadku, w ust.4 pkt 2)

 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora tejże szkoły. W skład komisji wchodzą:

 

 1. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący;

 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy

 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (prawni opiekunowie) w charakterze obserwatorów.

 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

 1. imiona i nazwiska nauczycieli (lub skład komisji);

 

1a) imię i nazwisko ucznia;

 

 1. termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 

2a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin klasyfikacyjny;

 

 1. zadania egzaminacyjne;

 2. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

Do protokołu egzaminacyjnego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a także informację o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany "albo "nieklasyfikowana".

 

 

 

§ 48

 

 

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 § 48

 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 48 ust.1, i § 50 ust. 1.

 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 48.

 

 

 

 

 

§ 49

 

 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4. W skład komisji wchodzą:

 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 

c) nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

 

b) wychowawca klasy,

 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 

g) przedstawiciel rady rodziców.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 50, ust.1.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a) skład komisji,

 

aa) imię i nazwisko ucznia,

 

b) termin sprawdzianu,

 

ba) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian,

 

c) zadania sprawdzające,

 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

2) w przypadku rocznej oceny zachowania:

 

a) skład komisji,

 

aa) imię i nazwisko ucznia,

 

b) termin posiedzenia komisji,

 

c) wynik głosowania,

 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

8. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

§ 50

 

 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem§ 44 ust.4 oraz §50, ust.9.

 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

2aa. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

2a. (uchylony)

 

2b. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z zachowania.

 

2c. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

 

2d. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

 

2e. (uchylony)

 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.

 

 

 

§ 51

 

 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji;

 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

 

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 

1) skład komisji;

 

1a) imię i nazwisko ucznia;

 

2) termin egzaminu poprawkowego;

 

2a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;

 

3) zadania egzaminacyjne;

 

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a także informację o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

§ 52

 

 

 

1. Uczeń kończy szkołę:

 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej;

 

2) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

 

3) (uchylony)

 

 

 

§ 52a

 

Egzamin maturalny

 

 

 

1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

 

2. Egzamin maturalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

 

3. Egzamin maturalny przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.

 

4. Egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz pisemnej.

 

5. Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

 

  1. W części ustnej:

 

  1. Język polski,

  2. Język obcy nowożytny,

  3. Język mniejszości narodowej- dla absolwentów szkoły z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej;

 

 1. W części pisemnej:

 

   1. Język polski,

   2. Język obcy nowożytny,

   3. Matematykę,

   4. Język mniejszości narodowej- dla absolwentów szkoły z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej.

 

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

 

 

 

§ 52b

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez uczniów szkoły wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

 

2. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

 

3. Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określa ustawa – Prawo oświatowe.

 

 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

§ 53

 

 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

 

  1. z niepełnosprawności;

  2. z niedostosowania społecznego;

  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 

3a) z zaburzeniami zachowania i emocji;

 

  1. ze szczególnych uzdolnień;

  2. ze deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

  3. z zaburzeń komunikacji językowej;

  4. z choroby przewlekłej;

  5. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

  6. z niepowodzeń edukacyjnych;

  7. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

  8. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych ze wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

1a. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 

1b. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

1c. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

 

1d. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

 

1) rodzicami uczniów;

 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

 

4) innymi szkołami i placówkami;

 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

1e. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 

1) ucznia;

 

2) rodziców ucznia;

 

3) dyrektora Zespołu;

 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

 

6) pielęgniarki szkolnej;

 

7) pomocy nauczyciela;

 

7a) asystenta nauczyciela;

 

8) poradni;

 

9) pracownika socjalnego;

 

10) asystenta rodziny;

 

11) kuratora sądowego;

 

12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 

 1. klas terapeutycznych:

 

 1. dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie,

 2. nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

 3. oddziały klas terapeutycznych organizowane z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,

 4. liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,

 5. objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia:

 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,

 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

 

 1. mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,

 2. liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

 

4) zajęć specjalistycznych:

 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 5,

 

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 4,

 

c) innych zajęć charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 10,

 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne - organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uczniów, liczba uczestników zajęć może przekraczać 10.

 

5) zajęć z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

 

5a) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

6) porad i konsultacji;

 

7) warsztatów.

 

3. Planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się zespół złożony z nauczyciel, wychowawców oraz specjalistów. Do zadań zespołu należy:

 

 1. ustalanie zakresu pomocy z uwagi na indywidualne potrzeby ucznia;

 2. określenie zalecanych form, sposobu i okresu udzielania pomocy;

 3. zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego i sposobu ich realizacji.

 

4. Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, o szczegółach informuje pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów.

 

5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

6. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

7. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

8. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

 

9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć

 

12. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

 

13. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

 

14. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

15. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

16. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

 

Pomoc materialna

 

§ 53a

 

 

 

 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

 3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

 4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

 5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników;

 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

 1. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.

 2. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 4. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

 5. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

 6. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

 7. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

 8. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 9. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 10. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności:

 

  1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;

  2. Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

  3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

  4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

 

17. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

18. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

 

19. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

 

20. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru).

 

21. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18.

 

22. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

23. Stypendium, o którym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium to przyznawane jest przez Prezesa Rady Ministrów.

 

24. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 

   1. Laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

   2. Laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

   3. Uczniowi liceum uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

   4. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

25. Stypendium, o którym mowa w ust. 24 przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz ich wysokość w każdym roku szkolnym.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 54

 

 

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie posiada pieczęć wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.

 

 

 

§ 55

 

 

 

Szkoła może posiadać i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 56

 

 

 

 1. Szkoła prowadzi dokumentację i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

§ 57

 

 

 

Organem kompetentnym do ustalania zmian w statucie ZS im. Jana Pawła II w Jutrosinie jest rada pedagogiczna.

 

 

 

Tekst jednolity statutu zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej ZS im. Jana Pawła II

 

w Jutrosinie

 

Dnia 30 sierpnia 2017 r (uchwała nr 133/08/2017)